جعفر عسس
77452708
تهران - نارمک - خیابان فرجام - خیابان شهید حیدرخانی - خیابان ملک لو - پلاک 158

jasas@jdevs.ir

amoozesh@jdevs.ir

آقای محسن ناطقی
77453199
تهران - نارمک - خیابان فرجام - خیابان شهید حیدرخانی - خیابان ملک لو - پلاک 158
آقای رضایی نژاد
77131158
تهران - نارمک - خیابان فرجام - خیابان شهید حیدرخانی - خیابان ملک لو - پلاک 158
jdiust.ir